Navigation

Pokyny pre autorov

 

Muzikologická revue Slovenská hudba vychádza štyrikrát do roka. Uverejňuje predovšetkým pôvodné príspevky (ojedinele aj preklady) zo všetkých disciplín muzikológie. Ťažiskom časopisu sú originálne štúdie alebo materiály, príležitostne sa zverejňujú príspevky charakteru eseje, úvahy, rozhovoru, ankety a pod. Pravidelne sa uvádzajú aj reportáže z vedeckých a umeleckých podujatí, alebo recenzie CD nahrávok a publikácií, mapujúce vydavateľské aktivity na Slovensku. Príspevky redakcia predloží na posúdenie dvom lektorom. O ich prijatí alebo neprijatí redakcia autorov upovedomí. Rukopisy sa nevracajú. Príspevky zasielajte na adresu: redakcia@slovenskahudba.com.

Redakcia prijíma príspevky v elektronickej forme spracované v textovom editore Word. Poznámky sa uvádzajú pomocou príkazu Vložiť (alebo Referencie), Poznámka pod čiarou. Bibliografia, pokiaľ nie je včlenená do poznámkového aparátu, uvádza sa na konci príspevku v abecednom poradí. Súčasťou príspevku môžu byť obrázky, grafy, notové príklady, tabuľky, schémy (ďalej objekty), ktoré sa môžu uvádzať v rámci hlavného textu alebo na konci vo forme Prílohy. Pri náročnejších príspevkoch je vhodné poslať jeden textový súbor so zaradenými objektmi a súčasne poslať súbor bez vložených objektov, ale s naznačením ich presného umiestnenia. Obrázky musia byť dodané aj samostatne vo formáte tiff, jpg, pdf, crd, a to v kvalite najmenej 300 dpi. Samostatné objekty, ktoré sa majú vkladať do textu, musia byť presne a jednoznačne pomenované. Notové príklady môže dať redakcia podľa vlastnej úvahy prepísať do jednotného formátu.

Rozsah štúdií a materiálov, vrátane poznámkového aparátu, by nemal presiahnuť 40 strán (cca 72 000 znakov vrátane medzier), recenzií 10 strán (cca 18 000 znakov vrátane medzier).

K štúdiám a materiálom je potrebné pripojiť resumé v rozsahu približne pol až jednej normostrany (cca 900 až 1800 znakov vrátane medzier) a osobné údaje o autorovi (bydlisko, zamestnanie, e mail a telefonický kontakt). Resumé sa dodáva v slovenskom jazyku a redakcia zabezpečí preklad do angličtiny. Autor môže dodať aj anglické resumé (zároveň so slovenskou verziou), ktoré ale môže byť podľa uváženia redakcie skorigované.

V bibliografických odkazoch je potrebné rešpektovať normu STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Príklady citovania:

 

Odkaz na samostatnú publikáciu (1 – 3 autori):

1 PRIEZVISKO, Meno: Názov samostatnej publikácie v kurzíve. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, s. XX – YY.

Pozn.: Dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch stranách.

 

Odkaz na samostatnú publikáciu (viac ako 3 autori):

1 PRIEZVISKO, Meno et al.: Názov samostatnej publikácie v kurzíve. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, s. XX – YY.

 

Odkaz na zborník ako celok:

1 PRIEZVISKO, Meno (ed.): Názov zborníka či antológie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, s. XX – YY.

Pozn.: Ako prvé sa uvádza meno zostavovateľa s primárnou zodpovednosťou za zostavenie zborníka. pri viacerých zostavovateľov sa uvádza meno prvého na titulnom liste.

2 Názov zborníka či antológie. Ed. Meno PRIEZVISKO. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, s. XX – YY.

 

Odkaz na štúdiu v zborníku:

1 PRIEZVISKO, Meno: Názov štúdie v zborníku alebo antológie. In: PRIEZVISKO, Meno (ed.): Názov zborníka alebo antológie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, s. XX – YY.

 

Odkaz na štúdiu v periodiku:

1 PRIEZVISKO, Meno: Názov štúdie v periodiku. In: Názov periodika, roč. B, rok, č. Z, s. XX – YY.

 

Odkaz na elektronický zdroj:

1 PRIEZVISKO, Meno: Názov štúdie v zborníku alebo v kolektívnej práci. In: Názov zborníka alebo antológie [online]. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, s. XX – YY. [cit. 2013-12-02] Dostupné na internete: <http://www.asdklfajl.sk>

 

Odkaz na už raz uvedený zdroj v poznámkach:

1 PRIEZVISKO, ref. 1, s. XX – YY.

Pozn.: V prípade, že v odkazoch sa nachádza viac citácií publikácií jedného autora, uvedú sa aj prvé slová názvu publikácie:

2 PRIEZVISKO, prvé slová publikácie, ref. 1, s. XX – YY.

 

Všeobecné poznámky:

  • Mená viacerých autorov sa oddeľujú pomlčkou s medzerami.
  • Čísla strán sa oddeľujú pomlčkou s medzerami.
  • Viacnásobné miesta vydania alebo vydavatelia sa oddeľujú bodkočiarkou.
  • Dvojbodka sa pridáva za miesto vydania tesne, bez medzery.
  • Ak v publikácii nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo, uvádzame: bez miesta vydania = b. m., bez roka vydania = b. r., bez vydavateľstva = b. v.

Upozornenie:

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie, formálnu a jazykovú úpravu textu.