Navigation

Šéfredaktorka:

Mgr. Alena Čierna, PhD.

 

Redaktorka:

Katarína Godárová

 

Anglický preklad:

Katarína Godárová, autori

 

Návrh obálky a grafickej úpravy:

Eva Kovačevičová-Fudala

 

Redakčná rada:

Ladislav Kačic (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV)

Yvetta Kajanová (Univerzita Komenského v Bratislave)

Slávka Kopčáková (Prešovská univerzita v Prešove)

Jana Lengová (Ústav hudobnej vedy SAV)

Zuzana Martináková (Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica)

Eva Szórádová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Hana Urbancová (Ústav hudobnej vedy SAV)

 

Medzinárodná redakčná rada:

Jiří Bezděk (Akademie múzických umění v Prahe, Česká republika)

Tamara Lejava (Katedra dejín hudby, Štátne konzervatórium M. I. Glinku, Nižný Novgorod, Rusko)

Águeda Pedrero-Encabo (Historia y Ciencias de la Música, Universidad de Valladolid, Španielsko)

Lubomír Spurný (Ústav hudební vědy, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika)

Viktor Telyčko (Štátna univerzita, Mukačevo, Ukrajina)

Jan Vičar (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)

Julijana Zhabeva Papazova (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta hudby, Skopje, Macedónsko)