Navigation

Šéfredaktorka:

Mgr. Alena Čierna, PhD.

Redakcia:

Katarína Godárová

Anglický preklad:

autori, Katarína Godárová

Návrh obálky a grafickej úpravy:

Eva Kovačevičová-Fudala

 

 

Vydáva Slovenská muzikologická asociácia
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

ISSN  1335-2458

Recenzenti:

prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.

Redakčná rada:

prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.
PhDr. Jana Lengová, CSc.
prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
Assoc. prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
PhDr. Hana Urbancová, DrSc.