• 1/2014: Hudba – Semiotika – Estetika

  1/2014: Hudba – Semiotika – Estetika

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 5 – 6

  Štúdie

  FUJAK, Július: Alternatívne modely hudobného znaku a semiózy
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 7 – 17

  Špecifickosť akosti hudobného média stavia pred nás množstvo otázok a výziev, ktoré riešili rôzni myslitelia už od staroveku. Jeho viacnásobná obojakosť – potencia viazania sa rovnako na číselné a sémantické fenomény (V. Godár), abstraktnosť a korporeálnosť (H. Partch), či temporálny paralelizmus sukcesívneho plynutia a simultánneho prevrstvovania hudobných procesov rôzneho trvania (O. Messiaen) – je predmetom výskumu aj súčasnej semiotiky. Opierajúc sa o originálne teórie existenciálnej výrazovej estetiky Františka Mika (1920 – 2010) a hudobnej semiotiky Petra Faltina (1939 – 1981) sa príspevok zameriava o. i. na korela(k)tivitu viacúrovňového ľudského (ne)vedomia a polydimenzionality hudobného diela. S ohľadom na istú limitovanosť tradičných modelov znaku autor v nadväznosti na uvedené koncepcie a vlastný hudobno-estetický výskum predostiera alternatívny model hudobného znaku, ako aj 3-D komunikačný model hudobnoumeleckej semiózy.

  HONS, Miloš: Idea pokroku v české hudební estetice a kritice (Od Hostinského k Sychrovi)
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 18 – 36

  Úvahy o pokroku v české hudební estetice a kritice stouply v době, kdy nabyly hodnotícího významu. Hostinského studie O pokroku v umění z roku 1894 je jedno z prvních českých pojednání, v němž byl pokrok spojován se vznikem svébytného národního umění a kultury jako celku. Proklamace pokrokové linie české moderní hudby, založené na smetanovské tradici, zahrnovaly aspekty estetické, historicko filozofické, teoretické, psychologické i sociologické. Byly konfrontovány s uměleckým realizmem, s kategoriemi originality a eklekticismu, s moderností hudby absolutní a programní, s idealismem a dialektickým materialismem, se sociálními funkcemi hudby pro lidové masy a pro intelektuálské skupiny, pokrok v umění byl spojován s pokrokem společenským a technickým (průmyslovým) a současně byl chápán jako boj s revolučními proměnami tvůrčích principů a poetik.

  Hostinský reprezentuje v české hudební estetice linii estetického formalismu, na které stavěli jeho nejvýznamnější žáci vlastní koncepce a metody: Zich směřoval k experimentální estetice založené na dynamickém pojetí hudební struktury a spolu se Štěpánem stáli na počátku hudební semiotiky a strukturalismu, Helfert se ubíral k historickému výzkumu hudební tvořivosti a hudebního myšlení, Nejedlý založil své vědecké a kritické dílo na ideovém výkladu tvorby v zájmu pokroku.   Společným problémem, stojícím někdy v popředí a někdy v pozadí všech zmíněných teoretických a estetických koncepcí, byla otázka vztahu formy a obsahu díla, kterou v dalším vývoji generace strukturalistů a socialistických realistů rozvětvila na problematiku společenských funkcí a politické ideologie.

  Meziválečné úvahy evropsky orientovaných skladatelů a muzikologů vybočovaly za hranice domácí tradice a reflektovaly stylovou pluralitu evropské moderny a avantgardy. Názory na hudbu pařížské moderny (Martinů, Očadlík) a německé schönbergovské školy (Hába) doprovázely dobové úvahy levicově smýšlející hudebníků s orientací na sovětské vzory (Zdeněk a Vít Nejedlý). Komunistický převrat v roce 1948 a období tzv. studené války zdeformovalo pojetí pokroku do roviny ideologicko demagogických norem podle sovětského, ždanovovského vzoru, pověstného svými vulgárně naivními kritickými soudy.

  BERÁTS, Juraj: Voľné inštrumentálne formy 19. storočia inšpirované vrcholnými opernými opusmi W. A. Mozarta
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 37 – 65

  Štúdia čitateľovi poskytuje náhľad na problematiku spracovania operných tém a árií Mozartovho vrcholného obdobia v inštrumentálnej hudbe 19. storočia a objasňuje príčiny vzniku, úlohy a historický význam týchto kompozícií. Práca obsahuje analytický pohľad na tri vybrané inštrumentálne kompozície inšpirované vrcholnými Mozartovými operami. Dotýka sa foriem fantázie, reminiscencie a variácie, sleduje mieru vypožičania a citácie, ako aj vzťah predlohy a spracovania, a definuje kompozičné postupy jednotlivých skladieb.

  Materiály

  KUCIANOVÁ, Anna: Dvadsať rokov slovenskej národnej skupiny IAML (1993 – 2013)
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 66 – 74

  Členské inštitúcie IAML na Slovensku sa v roku 1993 po vzniku Slovenskej republiky rozhodli ustanoviť Slovenskú národnú skupinu IAML. Od tohto roku pracuje toto združenie v trochu meniacom sa zložení na základe svojich stanov a rezolúcií medzinárodných konferencií IAML. Desať rokov činnosti za roky 1993 – 2003 bolo zhodnotených v príspevku prvého prezidenta SNS IAML PaedDr. Emanuela Muntága, ktorý vyšiel v časopise Knižnica, 2004, roč. 5, č. 3, s. 95-98. Tento príspevok prezentuje aktivity SNS IAML za obdobie ďalších desať rokov – roky 2003 – 2013.

  Hudobná pedagogika

  ŽIARNA, Miriam: Adekvátny výber speváckeho repertoáru pre žiakov ZUŠ
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 75 – 81

  Cieľom príspevku je poukázať na súčasné trendy vo výbere hudobného materiálu, nutnosť jeho adekvátneho výberu pre určitú vokálnu a mentálnu úroveň žiakov ZUŠ, a tiež upozorniť na nesprávne prispôsobovanie vokálnej techniky estetickým normám pri interpretácii skladieb rôznych hudobných štýlov na úkor prirodzeného hlasového vývoja žiakov ZUŠ.

  SAVKOVÁ, Veronika: Slovenská uspávanka – pretrvávajúci fenomén
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 82 – 89

  Uspávanka je na prvý pohľad i počutie primitívny žáner. Vo svojej forme, v texte a jeho obsahu, v myšlienkach, v adresnosti na malého človeka, v hudobných vyjadrovacích prostriedkoch (rytmus, tempo, dynamika, melódia, harmónia) vo svojej jednoduchosti.A predsa má viac významov a dimenzií, ktoré je možné pochopiť, keď na to príde čas – v dospelosti. Cieľom nielen nášho výskumu, ale aj článku, je urýchliť dané vedomie a zmeniť „zaškatuľkovaný“ názor i poznanie o uspávanke ako žánri.

  Recenzia

  LINDTNEROVÁ, Jana: Roman Berger: Cesta s hudbou
  In: Slovenská hudba, roč. 40, 2014, č. 1, s. 90 – 91

  Bergerova Cesta s hudbou je jednou z najobsažnejších kníh, aké sa mi v poslednom čase dostali do rúk, a to nielen po stránke úctyhodného rozsahu, ale najmä po stránke nesmierne zaujímavého a hlbokomyseľného obsahu. Ide o súbor textov slovenského skladateľa poľského pôvodu Romana Bergera (nar. 1930), ktoré vznikali v priebehu štyroch dekád (1969 – 2009), teda v pomerne širokom časovom rozpätí. O to viac čitateľ môže oceniť istú myšlienkovú jednotu, vďaka ktorej celá publikácia pôsobí kompaktným dojmom a podnecuje recipienta knihu čítať doslova jedným dychom (čo je však vzhľadom na rozsah nereálne). Charakter jednotlivých textov vychádza z toho, o aký typ textu ide – viaceré sú štúdiami o vybraných umeleckých osobnostiach, iné boli napísané napríklad pri príležitosti nejakej udalosti (kultúrnej, politickej, pri príležitosti inaugurácie niektorých Bergerových kolegov – umelcov a pod.). Sú tu príspevky na konferencie, recenzie umeleckých výkonov či skladieb, ako aj listy adresované konkrétnej osobe (napríklad politickým funkcionárom) a i. (týmto nepovažujeme vymenovanie jednotlivých „typov“ textov za uzatvorené). S tým je spojená aj rôznorodá dĺžka textov – od jednej strany až po niekoľko desiatok strán. Usporiadanie textov v knihe je chronologické. Nie sú teda rozdelené podľa typu, čo považujem za veľmi vhodné riešenie vzhľadom na to, že to čitateľovi umožňuje sledovať a orientovať sa v časovej osi autorovho života (či skôr len jeho malého zlomku). Zároveň je väčšina textov ťažko jednoznačne „zaškatuľkovateľná“ len do určitého typu textov, a predpokladám, že autorovi by takáto snaha vôbec nekonvenovala.

  [pokračovanie recenzie je k dispozícii v tlačenej verzii časopisu]