• 3/2013: Hudobná pedagogika

  3/2013: Hudobná pedagogika

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 217 – 218  

  Štúdie

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Koncept percepčnej analýzy slovenského hudobného skladateľa Juraja Hatríka, jeho vývoj a premeny
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 219 – 227

  Umelecký prínos Juraja Hatríka ako skladateľa profiluje aj výrazná teoreticko-analytická ambícia, keď – ako nástupca Ferenczyho na Katedre hudobnej teórie VŠMU v Bratislave – rozvíja a prehlbuje tradíciu analytického skúmania potenciálu hudobnej znakovosti a symboliky, ktorú Ferenczy ako priekopník filozoficky a psychologicky poučeného uvažovania o hudbe načal. Prináša zrelú, vlastnou umeleckou profiláciou motivovanú koncepciu percepčnej analýzy, ktorá prerástla do semiotického konceptu. Prezentuje ju viacerými publikovanými štúdiami, ktorých sumárne hodnotenie  predstavuje – práve v kontexte tradície hudobnej analýzy na VŠMU – partnerské zrelé pokračovanie. Štúdia je príspevkom k bádaniu tejto aktivity Juraja Hatríka.

  KRÁLOVÁ, Eva: Možnosti hudby a hudobnej edukácie pri prechode z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 228 – 254

  Predložená štúdia skúma vhodné možnosti hudby a hudobného vzdelávania v preadolescentnom veku pri prechode z primárneho vzdelávania na stupeň nižšieho sekundárneho vzdelávania.
  Po krátkom úvode autorka zavádza termín „tranzitívne obdobie“ a vysvetľuje ho v súvislosti so školským prostredím. Prvá kapitolasa zaoberá emocionálnou a sociálnou vyrovnanosťou detí počas tranzitívneho obdobia a vplyvom komunikácie medzi učiteľom a žiakom a žiakmi medzi sebou na ňu.
  Druhá kapitola rieši možnosti vplyvu hudby na dieťa počas tranzitívneho obdobia. Autorka vysvetľuje potenciál hudby pri rozlišovaní artificiálneja  non-artificiálnej hudby. Ďalej vysvetľuje dôsledky funkcií hudby a hudobných prvkov na dieťa v tranzitívnom období.

  Tretia kapitola sa sústreďuje na podrobnosti hudobného vzdelávania a možnosťami jeho pôsobenia na celkový osobnostný vývoj dieťaťa v období prechodu na sekundárne vzdelávanie. Autorka osvetľuje hudbu z hľadiska jej významu pre žiakov počas adaptácie na nové školské prostredie. Uvádza tri formy vzdelávania: formálne, neformálne a informálne. Posledná podkapitola štúdie sleduje interaktívne činitele hudobnovzdelávacieho procesu: 1. učiteľ – žiak – učivo, 2. podiel činností učiteľa a žiaka, 3. postoj žiakov k hudbe.

  BREZINA, Pavol: Meranie úrovne zrozumiteľnosti reči a iných akustických parametrov Kostola sv. Štefana Kráľa v Nitre
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 255 – 263

  Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky nitrianskeho kraja patrí kostol sv. Štefana Kráľa nachádzajúci sa v mestskej časti Párovce. Je charakteristickou jednoloďovou emporovou stavbou s polkruhovou apsidou a prvý kostol stál na tomto mieste pravdepodobne už v 10. storočí. K prestavbe do románskeho slohu prišlo v 11. a 12. storočí. Od roku 1992 je kostol v prenájme Gréckokatolíckej cirkvi, čomu zodpovedá aj úprava interiéru. Absencia organu a prítomnosť rozsiahleho ikonostasu boli rozhodujúcimi faktormi pri realizácii akustického výskumu, ktorý mal predovšetkým za úlohu zistiť úroveň zrozumiteľnosti hovorenej reči. Tá je stanovená prostredníctvom indexu prenosu reči STI a mierou zreteľnosti pre reč C50. Ďalšími výsledkami výskumu sú merania akustických parametrov podľa normy ISO 3382-1 posudzujúce priestor z hľadiska vhodnosti pre realizáciu hudobných produkcií.

  Úvahy

  BARANOVÁ, Eleonóra: Tadeáš Salva a reminiscencia na jeho menej známe pedagogické aktivity
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 264 – 269

  Doc. Tadeáš Salva zanechal ľudstvu okrem umeleckého diela aj hudobno-teoretické práce. Polyesteticky koncipovaný učebný text „Rozpravy o umení“ integruje hudobnú históriu s prózou, poéziou a drámou. Informácie o hudobných skladateľoch a hudobných formách autor konštruktívne demonštruje a spája s rozbormi reprezentatívnych hudobných skladieb. Súčasťou učebných textov sú inštruktívne skladby „Hudobné príklady kánonických postupov v renesančnej vokálnej polyfónii, vytvárané na princípe slovenských autentických ľudových piesní“.

  BOROŠ, Tomáš: Návrh systematiky pre tvorbu hudobno-edukačných konštruktov
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 270 – 273

  BLAŽEKOVÁ, Miroslava: Štúdium hudobnej výchovy v študijnom programe PEP a UPV
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 274 – 277

  ČIERNA, Alena: Kontinuita premien v systéme a obsahu hudobnej edukácie
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 278 – 282

  Anketa

  ČIERNA, Alena: Anketa o stave hudobnej kultúry a hudobnej edukácie na Slovensku
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 283 – 291

  Materiály

  KUCIANOVÁ, Anna: Možnosti uplatnenia Normy STN ISO 690: 2012 pri citovaní dokumen­tov so zameraním na hudobné dokumenty
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 292 – 300

  HÝROŠOVÁ, Matilda: Rukopisné hudobné pramene z archívu ŠKO Žilina
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 301 – 305

  Recenzia

  BERÁTS, Juraj: Milan Adamčiak: Archív III (NÔTY) – notácie a grafické partitúry
  In: Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 3, s. 306 – 307

  V košickom vydavateľstve Dive Buki vy­chádza už tre­tia publikácia s názvom Ar­chív III (NÔTY) – notácie a gra­fické partitúry, ktorá reflektuje tvorbu a die­lo významnej osobnosti slo­venského umenia Milana Adamčiaka (1946). Predošlé dve knihy Archív I (EXPO) experimentálna poézia 1964 – 1972 a Archív II (KOPO) – konkrétna poézia 1964 – 1972 sa zaoberali Adamčiakovou poéziou. Tretia sa venuje výlučne jeho grafickým partitúram a notáciám v rôznych podobách a techni­kách zobrazenia. Grafické partitúry predsta­vujú netradičný spôsob zápisu hudobného diela sériami grafických znakov, grafém a značiek. Často využívajú aj verbálne inštrukcie, alebo sú poňaté konceptuálne. Sú zapísané väčšinou na hárku papiera, ale existujú aj trojrozmerné partitúry alebo inštalácie. V histórii hudby sa stretávame aj s tzv. vizualizovanými partitúrami, ktoré nachádzame v mnohých geometrických tvaroch, napríklad ako kruh alebo srdce. Priekopníkom grafických partitúr bol svetoznámy americký skladateľ E. Brown, ktorého preslávila partitúra December 1952 z roku 1952, pozostávajúca iba z vertikál­nych a horizontálnych čiar rôznej hrúbky.

  Zostavovateľom publikácie Archív III (NÔTY) je výtvarník a intermediálny tvorca Michal Murin, ktorý je aktívnym propagá­torom Adamčiakovho diela. M. Adamčiak sa tvorbe grafických partitúr venuje už viac než päťdesiat rokov a je autorom vyše 400 diel. Počas pôsobenia v Ústave hudobnej vedy SAV sa venoval vzťahu hudby a vizu­álneho umenia. Je zakladateľom súboru Transmusic comp. a Spoločnosti pre ne­konvenčnú hudbu – SNEH. Pri príležitosti návštevy J. Cagea v Bratislave v roku 1992 kurátorsky pripravil pod názvom Partitúry výstavu jeho diel v Slovenskej národnej galérii.