• 1/2021: Hudba dneška

  1/2021: Hudba dneška

  Obálka – reprodukcia: Ľubomír Zabadal © Dirigent, 2020

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 1, s. 5 – 6

  Hommage a Irena Medňanská

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Irena Medňanská – vyorala brázdu a naplnila srdcia budúcich generácií láskou k hudbe
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 1, s. 7 – 11

  DOI: 10.4149/SH_2021_1_1

  Štúdie

  LACKOVÁ, Ivana: Hudobný portrét Doriana Graya v opere Ľubice Čekovskej
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 1, s. 12 – 55

  DOI: 10.4149/SH_2021_1_2

  Predkladaná štúdia sa primárne zaoberá identifikáciou prostriedkov charakterizácie postáv v opere Dorian Gray od skladateľky Ľubice Čekovskej a libretistky Kate Pullinger. Prvá časť štúdie približuje literárnu predlohu opery Dorian Gray – román Portrét Doriana Graya od írskeho spisovateľa Oscara Wilda. Interpretuje výsledky komparácie libreta opery Dorian Gray a jej literárnej predlohy. Druhá časť štúdie je venovaná charakterizácii hudobnej reči a postáv opery Dorian Gray. V neposlednom rade štúdia interpretuje ťažiskovú tému opery – Hlasy obrazu.

  Kľúčové slová
  Oscar Wilde, román Portrét Doriana Graya, Ľubica Čekovská, opera Dorian Gray, opis hlavných postáv

  BAŠTEKOVÁ, Katarína: Epic music – história, vznik a charakteristika
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 1, s. 56 – 79

  DOI: 10.4149/SH_2021_1_3

  Súčasná doba poskytuje ideálne podmienky ako pre experimentovanie z hľadiska kombinovania rôznych hudobných žánrov, tak aj pre vytváranie nových žánrov, doteraz ešte vedecky nespracovaných. Príkladom je aj pomerne mladý a stále sa formujúci hudobný žáner epic music, ktorého pôvod siaha k filmovej a najmä trailerovej hudbe. Epic music, hudobný fenomén populárny predovšetkým u mladších generácií, si postupne získava svoje stále miesto medzi žánrovo podobnou filmovou hudbou a hudbou k trailerom.
  Keďže sa problematike epic music ako nového hudobného žánru nevenovala v odbornej literatúre doteraz takmer žiadna pozornosť, cieľom práce bolo priniesť základné, doposiaľ známe informácie a charakteristiky o tomto žánri ako aj porovnanie so žánrami príbuznými a priniesť nové východiská pre ďalšie spracovanie tejto aktuálnej témy.
  V práci sa zameriavame na východiská epic music, historické pozadie a teoretické vymedzenie pojmov epic music, filmová hudba a hudba k trailerom. Podrobnejšie sa zaoberáme otázkou, aké tendencie a skutočnosti v oblasti filmovej a trailerovej hudby viedli ku vzniku nového žánru. Prezentujú sa najznámejší skladatelia a spoločnosti produkujúce hudbu žánru epic music a v stručnosti sa prinášajú informácie ohľadom spôsobu tvorby a kombinovania epic music s inými žánrami. V tejto práci sa venujeme aj teoretickým pohľadom, uvádzame vlastnú definíciu na základe charakteristických vlastností žánru a zameriavame sa na komparáciu žánrov epic music, trailerovej hudby a filmovej hudby.

  Kľúčové slová
  epic music, hudba k trailerom, filmová hudba, analýza epic music, soundtrack, nediegetická hudba

  Rozhovor

  JAVORKA, Peter: Každá epocha má svoju vlastnú spiritualitu… Rozhovor s Jevgenijom Iršaiom
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 1, s. 80 – 91

  DOI: 10.4149/SH_2021_1_4