• 3/2015: Paradigmy tvorby

  3/2015: Paradigmy tvorby

  Úvodom

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 221 – 222

  Štúdia

  MACHUTOVÁ, Dominika: Jiří Laburda: Před branou jeruzalémskou
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 223 – 267

  Štúdia sa zameriava na skladateľskú osobnosť Jiřího Laburdu a predstavuje jeho piesňový cyklus Před branou jeruzalémskou pre vyšší hlas a organ (klavír). Práca čerpá primárne z pramennej literatúry: notového materiálu žalmovej kompozície Před branou jeruzalémskou v rukopisnej a publikovanej podobe, osobného stretnutia a komunikácie s Jiřím Laburdom. Zdrojom informácií je vlastný zoznam skladateľa, ktorý obsahuje komplexné údaje jeho diela. Práca prezentuje osobnosť vedca, skladateľa a pedagóga Jiřího Laburdu, prináša komplexný prehľad jeho diela a charakteristiku duchovnej tvorby so zameraním na vokálnu tvorbu pre vyšší hlas. Práca prináša súhrn Laburdovej vokálnej tvorby na duchovné námety pre vyšší hlas, ktorou sú kompozície sólové, komorné, zborové a omšové. ťažisko práce tvorí interpretačný rozbor cyklu šiestich žalmov Před branou jeruzalémskou.

  Prednáška

  BUFFA, Ivan: Prepojenie kompozičnej a interpretačnej činnosti s prihliadnutím na pedagogický proces
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 268 – 276

  Eseje

  IRŠAI, Jevgenij: Myšlienky
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 277 – 279

  KURZ, Ivan: Skladatelský talent
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 280 – 286

  Reportáž

  ČIERNA, Alena ml.: Festival Orfeus 2015. 16. ročník študentského festivalu súčasnej hudby
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 287 – 296

  Reflexie

  CHUDOVSKÝ, Daniel: Retrospektiva za festivalem Orfeus a konferencí Paradigmy včera, dnes a zajtra
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 297 – 300

  JAVORKA, Peter: Včera, dnes… a zajtra bude sobota
  In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 301 – 305