• 4/2021: Jesenská – Podprocký – Zimmer

  4/2021: Jesenská – Podprocký – Zimmer

  Obálka – reprodukcia: Ľubomír Zabadal © Nástroj, 2021

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 4, s. 297 – 298

  Štúdie

  RUTTKAY, Juraj: Vklad Zory Jesenskej do slovenskej hudobnej kultúry
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 4, s. 299 – 320

  DOI: 10.4149/SH_2021_4_1

  Zora Jesenská je potomok starého turčianskeho zemianskeho rodu Jesenských-Gašparé. Bola profesionálnou kvalifikovanou prekladateľkou ruskej, sovietskej a francúzskej literatúry do slovenského jazyka. Vyštudovala hru na klavíri na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Stala sa prvou profesionálnou hudobnou kritičkou v regióne Turca a jednou z prvých profesionálnych učiteliek klavírnej hry v Martine. Dôležitou súčasťou jej aktivít je korešpondencia s Fricom Kafendom, riaditeľom Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Štúdia je zacielená na Jesenskej hudobné aktivity a prínos do slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia.

  Kľúčové slová
  Zora Jesenská; kritika; hodnotenie; klavírna hra; korešpondencia

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontexty a vývoj skladateľovho diela
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 4, s. 321 – 331

  DOI: 10.4149/SH_2021_4_2

  Predkladaný text je prvým dielom monografickej štúdie s názvom Ján Zimmer – kontexty a vývoj skladateľovho diela, ktorej zámerom je poskytnúť celostný pohľad na kompozičnú tvorbu a život tohto slovenského skladateľa. Text po prvýkrát v histórii slovenskej muzikológie zverejňuje pamäti Jána Zimmera na jeho detstvo a študijné roky. 

  Kľúčové slová
  Ján Zimmer; slovenský skladateľ; pamäti

  Materiál

  ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 4, s. 332 – 362

  DOI: 10.4149/SH_2021_4_3

  Skladateľ Jozef Podprocký (1944 – 2021) sa svojím celoživotným pôsobením v Košiciach zaradil medzi významné osobnosti slovenského kultúrneho života. Na Konzervatóriu v Košiciach študoval klavír (I. Koreňová) a skladbu (J. Hatrík), Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 1970 v odbore skladba (J. Cikker, M. Moyzes). Jeho tvorba zahŕňa viac než 70 číslovaných opusov rozličnej náročnosti i obsadenia (sláčikové kvartetá, symfónie, skladby pre klávesové nástroje, vokálne diela a i.). Venoval sa aj revitalizovaniu skladieb autorov pôsobiacich na východnom Slovensku v 17. – 19. storočí. Za 44 rokov vyučovania na košickom Konzervatóriu (1969 – 2013) položil kvalitné základy košickej kompozičnej školy. Dve sezóny (1986 – 1988) pôsobil ako riaditeľ Štátnej filharmónie Košice, počas ktorých sa zasadzoval o propagáciu súčasnej slovenskej hudby.

  Kľúčové slová
  Jozef Podprocký; slovenský skladateľ; životopis; súpis tvorby

  Rozhovory

  VESELÝ, Ondrej: Štyri rozhovory so štyrmi skladateľmi zo štyroch krajín Európy (môj i-Portunus)
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 4, s. 363 – 382

  DOI: 10.4149/SH_2021_4_4

  Reportáž

  HUBINSKÁ, Zuzana – LACKOVÁ, Ivana – SONDOROVÁ, Dominika: 18. ročník festivalu umení Konfrontácie
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 4, s. 383 – 393

  Recenzia

  RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Irena Medňanská a slovenská hudobná pedagogika
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 4, s. 394 – 395

  Vedecká monografia Irena Medňanská a slovenská hudobná pedagogika autorky Slávky Kopčákovej, riaditeľky Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, je publikačným výstupom projektu Hudba a dramatické umenie v koncepciách estetickej teórie a estetickej výchovy na území Slovenska v 19. a 20. storočí a ôsmym titulom v edícii Opera Theoriae Artis. Monografia pozostáva z troch kapitol. V prvej kapitole Životná cesta Ireny Medňanskej podáva autorka biografické údaje Ireny Medňanskej, ktoré boli od útleho detstva, cez stredoškolské, vysokoškolské a postgraduálne štúdium spojené s hudbou, najmä s hrou na akordeóne a neskoršie aj s prvými vedecko-výskumnými záujmami o tvorbu slovenských skladateľov pre deti a mládež v oblasti zborového spevu.
  [Pokračovanie príspevku je k dispozícii v tlačenej verzii časopisu.]