• 3/2021: Alexander Albrecht – Akustika

  3/2021: Alexander Albrecht – Akustika

  Obálka – reprodukcia: Ľubomír Zabadal © Plačúci, 2020

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 3, s. 201 – 202

  Štúdie

  SKATULOKOVÁ, Kristína: Alexander Albrecht – Suita pre klavír
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 3, s. 203 – 224

  DOI: 10.4149/SH_2021_3_1

  V tomto príspevku sme chceli predostrieť dielo, ktoré nie je tak často prezentované na slovenských koncertných pódiách i napriek svojej značnej kompozičnej kvalite. Štúdia poskytuje podrobný náhľad na klavírnu kompozíciu Suita pre klavír. Snažili sme sa o jej stručné priblíženie z hľadiska analýzy jednotlivých častí – Tanec, Humoreska, Uspávanka, Pochod s úvodným a záverečným komentárom. Alexander Albrecht sa v diele odkláňa od impresionistických a novoromantických tendencií a predkladá ho so svojráznou umeleckou výpoveďou, ktorá je v tom čase (rok 1924) novátorským počinom.
  Hudobnou analýzou sme poukázali na skladateľove kompozičné princípy, klavírnu štylizáciu či hudobnú reč, ktorou sa toto dielo vyznačuje. Mali sme možnosť nahliadnuť na jej formovú stránku, harmonické princípy, motivicko-tematickú prácu i samotný hudobný výraz jednotlivých častí. „Moderne“ znejúca suita je bohatou studnicou skladateľových inšpirácií progresívnymi kompozičnými prvkami, ktoré badať v každej časti – tritónové súzvuky, využívanie nekonvenčných intervalov a podobne. Každá časť oplýva svojráznym hudobným nápadom, náladou, originalitou v spleti bohatej invencie.
  Albrechtovu Suitu pre klavír dnes môžeme nájsť v podobe kompletnej nahrávky slovenských klaviristiek Daniely Varínskej či Magdalény Bajuszovej. Veríme, že i hudobný rozbor, ktorý štúdia ponúka, prispeje k snahe oživiť a zachovať dedičstvo slovenskej hudobnej tvorby.

  Kľúčové slová
  Alexander Albrecht; klavírna tvorba; Suita pre klavír

  HUBINSKÁ, Zuzana – LACKOVÁ, Ivana – SONDOROVÁ, Dominika: Hudobnopsychologický profil rockovej opery Jesus Christ Superstar
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 3, s. 225 – 250

  DOI: 10.4149/SH_2021_3_2

  Predkladaná štúdia sa zaoberá dielom Jesus Christ Superstar od hudobného skladateľa Andrewa Lloyda Webbera a libretistu Tima Ricea. Prvá časť štúdie približuje okolnosti vzniku diela. Druhá časť príspevku je venovaná psychologickej charakterizácii postáv v rockovej opere Jesus Christ Superstar. Interpretuje výsledky komparácie postáv pôvodného biblického príbehu s libretom. Posledná časť prináša stručnú charakteristiku hudobnej reči diela a hudobno-výrazové prostriedky hlavných postáv diela.

  Kľúčové slová
  Jesus Christ Superstar; rocková opera; hlavné postavy; psychologická typológia; hudobná charakterizácia

  JARABICA, Michal: Akustické vlastnosti koncertných priestorov vybraných slovenských synagóg v Prešove a Košiciach
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 3, s. 251 – 271

  DOI: 10.4149/SH_2021_3_3

  Predkladaná štúdia sa zaoberá problematikou akustiky sakrálnych objektov (synagóg), ktoré boli pretransformované na koncertné sály, alebo sa ich funkcia rozšírila o tento účel užívania. Vysvetľuje dôvody a proces transformácie sakrálnych objektov na koncertné sály. Zdôrazňuje význam výskumu priestorovej akustiky v rámci ochrany a zachovania nehmotného kultúrneho dedičstva. Približuje špecifickú metodiku merania akustických vlastností uzavretých priestorov pre koncertné účely. Sumarizuje širší spoločenský, urbanistický, kultúrny a historický kontext vzniku skúmaných objektov. Dokumentuje architektúru skúmaných objektov a jej vplyv na akustické vlastnosti v nich. Zvýšená pozornosť sa venuje špecifikám merania v jednotlivých skúmaných objektoch a vyhodnoteniu nameraných dát. V závere ponúka odporúčania správneho výberu hudobnej produkcie pre každý objekt.

  Kľúčové slová
  výskum priestorovej akustiky; akustické meranie; akustický profil; nehmotné kultúrne dedičstvo; koncertná sála; synagóga

  Esej

  HORKAY, Tamás: Klavírne sonáty Ludwiga van Beethovena. Pokus o syntetický pohľad
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 3, s. 272 – 277

  DOI: 10.4149/SH_2021_3_4

  Prednáška

  PASTORKOVÁ, Jana: Horizontálne a vertikálne vzťahy v hudbe z pohľadu vokálneho pedagóga a interpreta
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 3, s. 278 – 283

  DOI: 10.4149/SH_2021_3_5

  Recenzia

  KRUČAYOVÁ, Alena: Dominika Machutová – Marcel Jánošík (eds.): Hudobný archív 18
  In: Slovenská hudba, roč. 47, 2021, č. 3, s. 284 – 287

  Osemnásty ročník zborníka Hudobný archív sprístupňuje rôznorodý tematický materiál, ktorý je výsledkom vedeckého bádania primárnych a sekundárnych prameňov uložených v hudobných fondoch a zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Stredoveká hudba, duchovná tvorba a hymnologické pramene z 19. a začiatku 20. storočia, hudobná biografistika, tvorba slovenských skladateľov, zbierky ľudových piesní a recenzie tvoria pestré obsahové zameranie zborníka. Skutočnosť, že nové číslo vyšlo v pomerne krátkej časovej perióde od vydania posledného zborníka (2018), je potvrdením bohatstva doposiaľ neprebádaných prameňov a aktívnej práce jeho zostavovateľov – odborných pracovníkov Literárneho archívu. Spolu s autormi z vedeckých a pedagogických inštitúcií prispeli tiež do obsahovej štruktúry zborníka.
  Zborník je venovaný pamiatke výraznej osobnosti slovenskej muzikológie  prof. PhDr. Ľubomírovi Chalupkovi, CSc. Úvodný príspevok Dominiky MACHUTOVEJ In memoriam Ľubomír Chalupka 1945 – 2020  prináša stručnú rekapituláciu jeho profesijného pôsobenia. Je osobnou spomienkou na vzácneho človeka, hudobného vedca, pedagóga a organizátora, pre ktorého bolo poznanie a propagácia slovenskej hudobnej kultúry celoživotným snažením.

  [Pokračovanie príspevku je k dispozícii v tlačenej verzii časopisu.]