• 4/2009: Osobnosti – J. Haydn a M. Zmeškal

  4/2009: Osobnosti – J. Haydn a M. Zmeškal

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 327 – 328

  Štúdie

  KOWALSKÁ, Eva: Ancien régime alebo nová doba? Charakteristiky a paradoxy prelomu 18. a 19. storočia v habsburskej monarchii (Uhorsku)
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 329 – 334

  Štúdia je stručnou charakteristikou prelomu 18. a 19. storočia, keď sa aj v Habsburskej monarchii začínali odvíjať procesy modernizácie. Ani zlom, za aký sa považuje smrť Jozefa II. (1790) neznamenal jednoduchý nástup reakcie, ktorá upevnila konzervatívne črty politického zriadenia v monarchii. Autorka upozorňuje na zmenený charakter uhorských elít, ktoré boli do značnej miery ovplyvnené osvietenstvom a ani radikálni stúpenci jozefinizmu nestratili celkom svoje pozície v spoločnosti. Významný podiel na utvorení tejto situácie malo školstvo, ktoré prešlo zásadnou reformou a stalo sa nástrojom formovania všetkých zložiek obyvateľstva.

  KAČIC, Ladislav: Františkánske „haydniana“ na Slovensku
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 335 – 345

  Štúdia nadväzuje na doterajšie výskumy vzťahu J. Haydna k Slovensku (M. Poštolka, D. Múdra) a zaoberá sa reflexiou Haydnovej tvorby v prostredí františkánov. Najviac sa o ňu zaslužili dvaja najvýznamnejší hudobníci františkánov v 2. polovici 18. storočia – P. Pantaleon Roškovský (1734 – 1789) a P. Gaudentius Dettelbach (1739 – 1818). Roškovský zachytil v svojich rozsiahlych zborníkoch pre klávesové nástroje Cymbalum jubilationis a Musaeum Pantaleonianum aj Haydnovu hudbu, ako o tom svedčí anonymný opis Menuetu s Triom z Divertimenta Hob. XIV:4 a cenný odpis Klavírnej sonáty Es dur, Hob. XVI: Es3, avšak pod menom iného skladateľa (Divertimento pour le Clavecin Cembalo Solo Del Sigre Mariano Romano Kayser), na základe čoho bol problému autorstva venovaný špeciálny round table na haydnovskom kongrese vo Washingtone (1975). V roku 2005 našiel F. Gratl ďalší prameň tejto skladby vo františkánskom kláštore v Bolzane, avšak opäť pod menom J. Haydna, čím sa jeho autorstvo potvrdilo. P. Gaudentius Dettelbach vlastnil podľa starších poznatkov klavírnu úpravu Haydnovej Symfónie „La Caccia“, Hob. I:73, podľa novších poznatkov dokonca predvádzal Haydnove symfónie v duchu bežnej dobovej praxe v rámci bohoslužby. Svedčí o tom torzovito zachovaný odpis partov zo Symfónie „Loudon“, Hob. I:60. Okrem toho prepracoval a pre potreby františkánov upravil (zjednodušením obsadenia) niektoré sporné omše J. Haydna (Hob. XXII:C 12 – autorom je Haydnov mladší brat Michael; Hob. XXII:B 13). Najzaujímavejšie a najcennejšie je však originálne použitie dvoch Haydnových tém „alla ongarese“ v Dettelbachovej vlastnej skladbe Alma pastorella breve (1798). J. Haydn ovplyvnil rozhodujúcim spôsobom aj kompozičný štýl oboch hudobníkov, ako to dosvedčujú viaceré ich skladby, predovšetkým omše. Prístup františkánskych hudobníkov k Haydnovej tvorbe bol v 1. polovici 19. storočia menej originálny, v tejto dobe sa totiž františkánske chóry čoraz viac približovali ostatným chórom (farským a pod.).

  MÚDRA, Darina: Joseph Haydn a Anton Zimmermann – k problému podobností a vplyvu
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 346 – 357

  Od čias klasicizmu tradovanú, autorskú zámenu kompozícií (symfónie, kvarteto, omše) Antona Zimmermanna za diela Josepha Haydna možno vysvetliť nielen príbuznosťami v spôsobe hudobného cítenia, myslenia a prejavu oboch skladateľov, ale aj „zameniteľným“ vysokým stupňom umeleckého majstrovstvstva. Toto sa donedávna neoprávnene „neočakávalo“ v dielach A. Zimmermanna. Zimmermann nielen absorboval haydnovské podnety, ale ich autorsky svojsky „pretavil“ a „povýšil“ na novú kvalitu. V „zimmermannovskom“ hudobnom prejave sa pritom šťastným spôsobom stmelila „logika Haydna“ s „dynamikou Mozarta“ a viaceré originálne „zimmermannovské“ znaky hudobného prejavu.

  BLAHYNKA, Miloslav: Joseph Haydn a Jan Václav Tomášek
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 358 – 362

  V príspevku Joseph Haydn a Jan Václav Tomášeksa autor zameral na postoje Jana Václava Tomáška k Josephovi Haydnovi, na vplyv Haydnovej tvorby na tvorbu českého skladateľa a na paralely medzi Haydnovými a Tomáškovými estetickými názormi.

  Jan Václav Tomášek, reprezentant pražského hudobného života na konci 18. a prvej polovice 19. storočia, štýlovo osciloval medzi hudobným klasicizmom a raným romantizmom. Ako literárne, filozoficky a esteticky vzdelaný hudobník uvedomele vyhľadával a rozvíjal kontakty s najväčšími osobnosťami svojej doby. Osobne sa poznal s Goethem, Beethovenom, Weberom a inými významnými osobnosťami. Tomášek príležitostne sledoval aj hudobný život vo Viedni a pri svojich návštevách intenzívne rozvíjal spoločenské aj profesionálne kontakty. Pri návšteve Viedne a Matzenu roku 1808 mu Joseph Preindl, dirigent a regenschori Dómu Sv. Štefana vo Viedni, sprostredkoval návštevu u Josepha Haydna.

  Hoci sa v haydnovskej literatúre o Tomáškovom vzťahu k Haydnovi najčastejšie citujú sugestívne a vtipné slová o Haydnovom vonkajšom vzhľade počas jeho návštevy vo Viedni, sám Tomášek o Haydnovi uvažoval ako skladateľ o skladateľovi, konfrontoval svoju a Haydnovu tvorivú poetiku a zamýšľal sa nad hodnotou Haydnovej tvorby ako celku, aj z hľadiska foriem, druhov a žánrov. Reagoval na Haydnovu tvorbu – v piesňach aj klavírnych kompozíciách Tomáška nájdeme nejeden inšpiračný podnet v melodike, tematickej práci, aj v spôsobe výstavby niektorých kompozícií. Tomášek z trojhviezdia viedenského klasicizmu najvyššie oceňoval a obdivoval Mozarta, avšak medzi jeho a Haydnovou hudbu nájdeme viac paralel než medzi ním a Mozartom. V najvšeobecnejšej rovine je Tomáškov vzťah k Haydnovi jedným zo svedectiev, ako českí skladatelia z prelomu 18. a 19. storočia reagovali na umelecký fenomén viedenského klasicizmu.

  Materiály

  FREEMANOVÁ, Michaela: Bratři Haydnové a milosrdní bratři – dlouhodobý výzkum v kostce
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 363 – 379

  Koncom 18. a v 19. storočí patrili bratia Joseph a Michael Haydnovci k najhranejším skladateľom v českých zemiach. Ich duchovné diela sa našli nielen v hudobných zbierkach katedrál, významných kostolov a kláštorov, ale aj na organových chóroch malých miest a odľahlých dedín. Ich svetské diela, najmä divertimentá, sláčikové kvartetá a symfónie si našli cestu nielen do majestátnych domov, ale aj do kláštorov, a dokonca na vidiecke fary. Je zaujímavé, že najväčšie množstvo symfónií od oboch Haydnovcov sa z 18. storočia zachovalo v Čechách, nielen v domácnostiach šľachtických rodín, ale v zbierkach patriacich cirkevným rádom – medzi nimi aj u Milosrdných bratov, ktorí po svojom príchode do Čiech začiatkom 17. storočia založili osem kláštorov: v Prahe (1620), Novom Měste nad Metují (Neustadt an der Mettau, Východné Čechy; 1696), v Těšíne (Sliezsko; 1700), Prostějove (Prossnitz, Morava; 1733), Kukse (Kukus, Východné Čechy; 1743), Brne (Brünn; 1747), Letoviciach (Lettowitz; Morava, 1750), and Vizoviciach (Wisowitz, Morava; 1781). Roku 1920, v dôsledku dohody na konferencii v Spa sa stal Cieszyn poľským. Rádový kláštor založený roku 1605 vo Feldsbergu (vo Valčiciach, dnes Valtice), Dolné Rakúsko, sa stal súčasťou Južnej Moravy od roku 1919.

  V kláštoroch v Letoviciach a Vizoviciach sa nezachovali žiadne zbierky. V zbierkach v Novom Měste nad Metují a v Prostějove sa nenašli žiadne Haydnove kompozície. Vo zvyšných kláštoroch je však situácia odlišná: diela oboch Haydnov sú tu pomerne časté, najmä v zbierke z Kuksu. Pražská zbierka Milosrdných bratov je fragmentom pozostávajúcim z 22 skladieb – medzi nimi iba jedna Haydnova skladba, úprava Neue Deutsche Messe od Michaela Haydna (Sherman 560). Dva zvyšné katalógy pražskej zbierky z roku 1829 uvádzajú dve omše Josepha Haydna a dve od Michaela Haydna, dve neisté omše (jedna pravdepodobne od esterházyovského organistu Františka Mikuláša Novotného), a niekoľko drobných duchovných diel. Skutočnosť, že počet Haydnových skladieb v pražskom kláštore je dosť malý, vyvoláva otázky, najmä preto, že práve tu žili a pracovali štyria údajní Haydnovi žiaci: Abundius Micksh (1734 – 1782), Primitivus Niemecz (1750 – 1806), Blasius Smrczek (1746? – 1813) a Flosculus Tomesch (1759 – 1801). Pôsobili tu aj ďalší dvaja hudobníci narodení v Čechách, ktorí sa stýkali s Haydnovcami už od čias svojich hudobníckych aktivít medzi viedenskými Milosrdnými bratmi v 50. rokoch 18. storočia: Franciscus Fismann (1723 – 1774) a Benignus Roth (c. 1729 – 1807).

  V posledných desaťročiach 18. storočia zrejme pražská hudobná zbierka vyzerala dosť odlišne od roku 1829, a dokazovala odlišnú úroveň záujmu o diela oboch Haydnovcov (vrátane svetských diel). Žiaľ, neexistuje katalóg, ktorý by to potvrdil. Viac informácií o vzťahoch Milosrdných bratov k Haydnovcom poskytujú dve zachované zbierky moravského rádu, z Brna, a najmä z Valtíc. Z brnenskej zbierky nemáme katalóg z 18. ani 19. storočia. Hudbu Michaela Haydna zrejme uchovával Verecundus Faltus v 60. až 80. rokoch 18. storočia. Bol to najvýznamnejší miestny rádový zbormajster 18. storočia, chirurg, v rokoch 1781 – 1782 aj predstavený rádu. Od Josepha Haydna tu nájdeme dve Divertimentá a rukopis Ročných období Hob. XXI: 3, pochádzajúci z 30. rokov 19. storočia. Kostol Milosrdných bratov očividne hral v Brne podobnú úlohu, ako blízky augustiniánsky kláštor – bolo to jedno z najvýznamnejších hudobných centier mesta. Je to vo všeobecnosti charakteristická črta pre Milosrdných bratov – od raných desaťročí 18. storočia sa muzicírovanie stalo súčasťou ich vzdelávania.

  Skutočný rozsah záujmu Milosrdných bratov o svetské diela bratov Haydnovcov dokumentuje valtická zbierka, a najmä zbierka v Kukse. Valtická zbierka bola skatalogizovaná dvakrát: koncom 18. storočia (katalóg pozostáva z incipitov basu) a roku 1865 (skladby sú zaznamenané podľa názvu a mien autorov, incipity chýbajú). Prvý katalóg naznačuje, ako mohol vyzerať hudobný život pražského alebo brnenského rádu približne v tej dobe, keď vo Valticiach a v Kukse prekvital. Vyskytujú sa tu mnohé skladby od členov rádu a od skladateľov, ktorí boli rádu blízki v Prahe, Viedni a Eisenstadte, medzi nimi aj Joseph a Michael Haydnovci – omše, litánie, ofertóriá, árie, Salve Regina, Alma Redemptoris, Ave Regina, Regina Coeli, Te Deum, Stabat Mater a symfónie, niektoré z nich pripísané nesprávnym autorom. Stav valtickej zbierky dnes zhruba zodpovedá katalógu z roku 1865, uvádza 309 hudobných položiek. Znamená to, že straty pôvodnej zbierky počas 19. storočia boli ohromné: dodnes sa zachovalo iba 12 skladieb Josepha Haydna a 9 Michaela Haydna. Jediná úplná zachovaná hudobná zbierka Milosrdných bratov je v Kukse. Pozostáva z 915 hudobných skladieb, zväčša pochádzajúcich z 18. storočia. Od Michaela Haydna sa tam nachádza 32 duchovných a svetských skladieb, medzi nimi aj omša Hier liegt vor deiner Majestät (Sherman 560), ktorá bola v Čechách ohromne obľúbená, a dve symfónie, z ktorých jedna existuje iba v tejto jedinej kópii: Sinfonia in D, Sherman 24. Od Josepha Haydna je tam 81 duchovných a svetských partitúr, medzi nimi 39 symfónií a úplný súbor partov Ročných období,Hob. XXI: 3, z roku 1838 (dátum uvedenia pripomína sto rokov od smrti zakladateľa kláštora, knieža Franza Antona Sporcka). Veľké množstvo symfónií v kuksovskej zbierke podľa niektorých odborníkov naznačuje, že zbierka pozostáva z dvoch skupín: hudba, ktorá slúžila Milosrdným bratom, a partitúry, ktoré získal knieža Johann Wenzel Sporck, ktorý v skutočnosti Kuks nikdy nevlastnil. Za obsah zbierky bol najpravdepodobnejšie zodpovedný Benignus Roth, ktorý bol predstaveným kuksovského kláštora v rokoch 1766 – 1771 a 1776 – 1806. V období 1772 – 1775 bol predstaveným viedenského kláštora, kde, rovnako ako v Kukse, ostal v styku s najvýznamnejšími hudobníkmi svojej doby, medzi nimi aj s Josephom a Michaelom Haydnovcami. Vďaka jeho záujmu o ich dielo vznikla na malom mieste vo Východných Čechách jedna z najzaujímavejších českých (a aj stredoeurópskych) haydnovských zbierok.

  SCHIRLBAUER-GROSSMANNOVÁ, Anna: Mikuláš Zmeškal: legendy a skutočnosť
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 380 – 396

  Hlavnou príčinou vzniku legiend a mýtov v spojitosti s historickými osobnosťami je nedostatok informácií. V súvislosti s Mikulášom Zmeškalom analyzuje autorka vo svojom referáte najprv jednotlivé faktory, ktoré možno sumárne označiť ako „fenomén zabudnutia“. Zmeškal sa stýkal vo Viedni, kde strávil viac ako polstoročia, s J. Haydnom, W. A. Mozartom a L. v. Beethovenom, ale v základnej literatúre venovanej týmto trom velikánom viedenskej klasiky sa o ňom ako o svojbytnej osobnosti nedozvieme. Takisto nenájdeme jeho meno ani v lexikónoch z 19. storočia. Vysvetlenie tohto javu, ktorý je dokumentovaný na konkrétnych prípadoch, spočíva v generačnom posune, ktorý ovplyvnil uhol pohľadu biografických diel o týchto troch skladateľoch.

  Ďalším podstatným bodom referátu je výpočet konkrétnych legiend a skreslených informácií o Zmeškalovi, ako aj ich korektúra a ich konfrontácia s dokázanými faktami, ktoré svojím významom ďaleko prevyšujú fantazijné legendy (napr. týkajúce sa jeho učiteľov hudby a všeobecného štúdia, otázka, či bol hudobníkom alebo úradníkom). Osobitný dôraz spočíva v legendách, ktoré majú oravský kontext: dátum a miesto narodenia (definitívne riešenie je 19. november 1759 v Leštinách na Orave) či nepravdepodobnosť Beethovenovej návštevy v Zmeškalovom rodisku. Načrtnutá je tu aj možnosť určenia Zmeškalovho rodného domu, ako aj rozobratá problematika jeho známeho portrétu z Banskej Bystrice.

  Veľkou témou je Zmeškal ako hudobný skladateľ. Nepresné a zlomkovité údaje o tejto jeho činnosti viedli v minulosti k mylnej predstave, že sa zaoberal výlučne iba komponovaním sláčikových kvartet. Na základe novoobjavených dokumentov v roku 2008 – predovšetkým testamentu, v ktorom je v náznakoch spomenutý veľký rozsah jeho tvorby – autorka načrtáva štyri fázy kompozičného vývoja. Na záver dopĺňa materiál o zoznam Zmeškalovho diela, ktorý je síce členený v zaužívanej forme (orchestrálne diela, koncerty, komorné skladby, skladby pre sólové nástroje a študijné skladby), ale s hypotetickým a provizórnym charakterom: t. j. v skupine komorných skladieb sú uvedené konkrétne informácie o zachovaných skladbách, zatiaľ čo v ostatných konkrétne detaily nahrádza údaj sumárny.

  Štúdia

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: 150 rokov organizovaného hudobného školstva v Prešove. Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa v Prešove – od histórie po súčasnosť
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 397 – 414

  Táto prehľadová štúdia zhŕňa doterajšie výsledky bádania v oblasti definovania existenčných foriem hudobného vzdelávania v Prešove a jeho okolí v priebehu ich historického vývoja a transformácií. Na niekoľkých miestach v nej uvádzame oblasti, ktoré ešte len čakajú na svoje systematickejšie spracovanie, vyhodnotenie a pramennú konkretizáciu. Práve pri oslavách 150. výročia hudobného školstva v Prešove si môžeme znova uvedomiť potrebu hudobnohistorického bádania v tejto konkrétnej oblasti. Vedie nás k tomu skutočnosť, že hudobné vzdelávanie prináša nielen nové sociálne prvky dané spoločensko-politickými zmenami, ale predovšetkým prináša kvalitatívny rast hudobného života, bez ktorého neexistuje komplexné kultúrne zázemie žiadnej obce, mesta, národa či štátneho celku.

  Recenzia

  STAROSTA, Miloslav: Martina Čiefová: Klavírne umenie v Bratislave v 19. storočí
  In: Slovenská hudba, roč. 35, 2009, č. 4, s. 415 – 416

  Publikovanie výsledkov vedeckého bádania v hudobnej umeleckej oblasti patrí tradične skôr k okruhu činností absolventov hudobnovedných odborov univerzít. Tým viac nás teší skutočnosť, že sa k výsledkom tejto činnosti postupne pripájajú aj práce výskumníkov fakúlt slovenských umeleckých a pedagogických univerzít. Ich závažnosť i úroveň narastá aj zásluhou doktorandského štúdia na Katedre teórie hudby na HTF VŠMU. Spomedzi nich vyšli aj členky ambicióznej skupiny nitrianskych výskumníčok, ktorých publikácie v ostatných desaťročiach komplementárnym spôsobom odhaľujú neprávom zabudnuté hodnoty našej hudobnej histórie. Popri Eve Szórádovej (Eva Szórádová študovala na Komenského univerzite a externú vedeckú ašpirantúru ukončila roku 1993 v odbore teória a dejiny umenia na Ústave hudobnej vedy SAV), Alene Kručayovej, patrí k nim aj autorka recenzovaného diela Martina Čiefová.

  Vynikajúca dizertačná práca Martiny Čiefovej, odbornej asistentky Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, obhájená na záver doktorandského štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v roku 2005, sa stala základom jej publikácie Klavírne umenie v Bratislave v 19. storočí. Je určená jednak študentom konzervatórií, poslucháčom študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia, ale aj pedagógom klavírnej hry. Vydala ju Pedagogická fakulta UKF v Nitre roku 2008 v rámci projektu Klavírne umenie ako súčasť hudobnej kultúry na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied). Publikácia predstavuje výrazný príspevok k výskumom slovenskej historiografie v oblasti sledovania vývoja a pri vytváraní komplexného obrazu o klavírnom umení a jeho zástoji v širšom kultúrno-spoločenskom kontexte života Bratislavy v 19. storočí. Dané obdobie tvorí rámec širšieho pohľadu na historiografický výskum hudobného prostredia a myslenia v 19. a na začiatku 20. storočia. Autorka sa zameriava na analýzu, dokumentovanie a systematizovanie najmä troch zvolených stránok hudobného života danej epochy u nás: pôsobenie popredných  osobností pianistov, vývoj repertoáru a dramaturgiu dobovej koncertnej praxe, klavírnu pedagogiku a miestne nástroj á rstvo. Východiskom je obraz koncertného pôsobenia významných osobností európskych pianistov a ich bezprostredný vplyv na úroveň domácej vzdelanosti, dramaturgie, súkromnej aj inštitucionálnej pedagogiky a vývoj klavírneho umenia najmä na území Bratislavy a priľahlých regiónov.

  [pokračovanie recenzie je k dispozícii v tlačenej verzii časopisu]