• 4/2023: Hudobné vzdelávanie v Modre – V. Kubička

  4/2023: Hudobné vzdelávanie v Modre – V. Kubička

  Obálka – reprodukcia: Béla Ferdics © Lapače svetla, 2020

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 393 – 394

  Štúdie

  VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru III
  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 395 – 415

  DOI: 10.4149/SH_2023_4_1

  Predkladaný text je záverečnou časťou štúdie s názvom Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru. Nadväzujúc na prvú a druhú časť štúdie tu predstavujeme vývoj komponovania pre gitaru od 80. rokov minulého storočia po súčasnosť. V kapitole o vývoji v rozmedzí rokov 1980 – 1989 predstavujeme predovšetkým determinanty a podoby hudobnej tvorby Dušana Martinčeka a Pavla Malovca pre gitaru. V nasledujúcej kapitole sa potom venujeme ďalšiemu vývoju od 90. rokov po súčasnosť s bližším prihliadnutím na tvorbu Lukáša Borzíka. V samostatnej, poslednej kapitole sa nakoniec venujeme využívaniu gitary v kontinuu hudobnej tvorby Jozefa Kolkoviča. Pridanou hodnotou tejto časti sú tiež dva rozhovory s Mariánom Budošom a Jozefom Kolkovičom informujúce o ich skladateľských skúsenostiach a postojoch súvisiacich s možnosťami gitary v súčasnej komponovanej hudbe.

  Kľúčové slová
  gitarová hudba; slovenskí skladatelia; slovenské skladateľky; komorná hudba; hudba pre sólovú  gitaru

  GODÁR, Vladimír: Ruská pieseň a hudba klasicizmu a romantizmu II
  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 416 – 446

  DOI: 10.4149/SH_2023_4_2

  Johann Nepomuk Hummel a jeho kantáta Polymelos, op. 82 (1818)
  Široká slovanská kóda (Antonín Dvořák, Piotr Iľjič Čajkovskij)

  Druhá časť štúdie (Johann Nepomuk Hummel a jeho kantáta Polymelos, op. 82 (1818) skúma okolnosti vzniku tejto podivuhodnej kantátovej skladby, využívajúcej ruské národné piesne zo zbierky Ľvova-Prača. Vybrané piesne Hummel syntetizoval s jazykom vrcholného klasicizmu a v nemeckej textovej verzii vytvoril z nich aj svadobnú kantátu (predchodcu Stravinského Svadby).
  Široká slovanská kóda skúma využitie citovaných ruských pramenných piesňových zbierok v dielach slovanských romantikov – Antonína Dvořáka a Piotra Iľjiča Čajkovského. Čajkovského prístup onedlho modifikoval Igor Stravinskij pri kompozícii baletu Svätenia jari (1912).

  Kľúčové slová
  Johann Nepomuk Hummel; Polymelos; slovanská hudba; ruské národné piesne

  TAVALY, Erika: Hudobné vzdelávanie v učiteľskom ústave v Modre v rokoch 1938 – 1950
  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 447 – 464

  DOI: 10.4149/SH_2023_4_3

  Štúdia dokumentuje na základe analýzy primárnych prameňov vývoj učiteľského vzdelávania v Modre v rokoch 1938 až 1950. Zameriava sa na zmeny v hudobnom vzdelávaní a praktizovaní hudby zapríčinené politickým dianím na Slovensku koncom tridsiatych rokov 20. storočia, zároveň mapuje učiteľské vzdelávanie počas 2. sv. vojny. Zachytáva premeny, ktoré nastali v hudobnom vzdelávaní po roku 1945 a dopad reformy učiteľského vzdelávania po roku 1948. Prináša profily hudobných pedagógov pôsobiacich na pôde tejto pedagogickej inštitúcie a hodnotí vplyv ich činnosti na kvalitu hudobného vzdelávania a mimoškolskej hudobnej činnosti.

  Kľúčové slová
  Modra; hudba; vzdelávanie; štátny učiteľský ústav; štátna učiteľská akadémia; Samuel Kovář; Jozef Weber; Tibor Andrašovan; František Melkovič; Ladislav Hrdina; Leopold Zoltán Krull; hra na klavíri; hra na organe; spev a hudobná náuka; hra na husliach; hudobná výchova

  Rozhovor

  GODÁR, Vladimír: Skladby potrebujú dozrieť… Rozhovor s Víťazoslavom Kubičkom pri príležitosti jeho životného jubilea

  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 465 – 475

  DOI: 10.4149/SH_2023_4_4

  Recenzie

  MACHUTOVÁ, Dominika: Akademická rozlúčka s Ľubomírom Chalupkom. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.

  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 476 – 478

  DOI: 10.4149/SH_2023_4_5

  TUNOVÁ, Eva: Hudobniny, audio- a audiovizuálne dokumenty v premenách času. Konferencia Pramene slovenskej hudby

  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 479 – 481

  DOI: 10.4149/SH_2023_4_6

  KRATOCHVÍL, Matěj: Dominika Machutová – Marcel Jánošík (eds.): Fonografické valce v 21. storočí

  In: Slovenská hudba, roč. 49, 2023, č. 4, s. 482 – 483

  DOI: 10.4149/SH_2023_4_7